Verksamhet

Historik – Brandströmska Förskolan Livskraft startades av församlingen Livskraft i Biskopsgården. 2009 tog Stiftelsen för Kristen Skolverksamhet över huvudmannaskapet och Livskraft blev en av de Brandströmska förskolorna. Vi ligger centralt i Biskopsgården med Vårväderstorget som närmsta granne.

Vår verksamhet idag – Brandströmska förskolan Livskraft vilar på kristen grund och har en kreativ profil. Vi har för närvarande 55 barn i åldrarna 1-5 år. Vi har tre hemvisten, Vitsippan, Gulsippan och Blåsippan. Våra öppettider är från 06.30 till 17.00.

Vi följer läroplanen för förskolan Lpfö-98/10.

Vi vill att barnen utvecklar

 • Sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt känna/ge omsorg.
 • Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemma i vardagen.
 • Sin förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, etnisk eller religiös bakgrund
 • Respekt för allt levande och omsorg om miljön.

Hur vi arbetar
Lärande omsorg och fostrande bildar helheten. Vi erbjuder barnen en allsidig och utmanande miljö där barnen gör egna val och på detta sätt själva påverka sin vardag på förskolan. Bl.a. arbetar vi med följande områden.

Leken utgör grunden i barns utveckling och lärande.
Därför ger vi barnen rikligt med tid för lek, Det finns bl.a. material
som utvecklar barns språk och matematiska tänkande samt material
som främjar barnens fantasi, samarbete och koncentration.

Språk – Barns språk utvecklas i relation och kommunikation.
Vi arbetar med språkutveckling genom bland annat med:
Daglig högläsning/berättande, sånger, rim och ramsor.
Vid rutinsituationerna då vi t.ex. benämner saker och reflekterar
över det som händer. Utveckling och lärande sker genom samspel
och engagemang tillsammans med andra barn och vuxna.

Tematiskt arbete – Genom att fördjupa oss i något ämne eller ett intresse som barnen vill utforska skapar vi möjlighet för processer att fortgå över kortare eller längre tid.
Vi pedagoger är barnens medresenärer och tillsammans utforskar och lär vi.

Vår Kristna grund – Vi förmedlar Guds kärleksfullhet genom att leva vår tro.

I utbildningen erbjuder vi verksamhet såsom samlingar med bibelberättelser och barnsånger med kristet innehåll.
Vi ber bordsbön.

Profilering – Vår profil är den kreativa förskolan med musikinriktning och Reggio Emilia inspirerat arbetssätt.

Vi startade med Suzuki undervisning HT 11 för samtliga 4-5 åringar på våra förskolor.
Utifrån den forskning och beprövad erfarenhet som finns har vi kommit fram
till att detta är en unik möjlighet att ge barnen framtids tro och en självbild att
”jag kan”. Kultur blir redan från tidig ålder ett självklart inslag i barnens liv.

Utomhus – Förskolan har en egen inhägnad gård i direkt anslutning till förskolan.

I detta dokument kan du läsa mer om:

 1. Mål och Metoder
 2. Så här arbetar vi
  – Portfolio
  – Utvecklingssamtal – Utvecklingsplan
  – Suzukiundervisning på fiol
 3. En förskoledag
 4. Inskolning
 5. Tradition och firande
  – Högtider – Helger
  – Födelsedagar
  – Drop-In kaffe
 6. Vistelsetiden
  – Förskolans öppet- respektive stängningsdagar
 7. Regler och Rutiner
  – Avgifter
  – Uppsägning
  – Sjukdom och frånvaro
  – Anmälningsplikt
  – Sekretess
  – Försäkring