Elevhälsa

Elevhälsan består av flera olika yrkesgrupper (rektor, specialpedagog, skolläkare, skolsköterska, kurator och psykolog) som samarbetar med varandra, och naturligtvis med skolan
när du som elev behöver extra stöd i skolan. Vi arbetar direkt med dig som är elev samt med lärare inom skolan.

Första kontakten med oss inom elevhälsan sker främst genom elevens mentor. Du kan även ringa till oss direkt.
Vi finns varje dag på skolan mellan 8.00-16.00. Helt enkelt när du är i behov av våra resurser och stöd.

Vi jobbar utifrån skollagen, läroplanen, skolans likabehandlingsplan och utifrån Västbus rekommendationer. Elevhälsan har specialistkompetenser inom flera olika områden och arbetar i team som är knutna till din skola.

Rektor

Rektor: 0735-18 06 51, Johannes Lyche
Bitr. rektor: 0735-18 07 41, Jeanette Bergman

Rektor har yttersta ansvaret för de beslut som fattas i elevhälsoteamet. Rektor har också ansvar för att leda och fördela arbetet.

Kurator

Kurator: 0735-18 07 51, Pontus Bill

Kurator är socionom och har kompetens inom socialt arbete.
Kurator representerar ett psykosocialt perspektiv på skola och medverkar i planering och genomförande av elevvården på individ-, grupp- och organisationsnivå.

 • Kurator ingår i skolans elevhälsoteam och bidrar med en psykosocial helhetssyn där elevens situation är i fokus
 • Kurator är en stödfunktion i skola gentemot elever, föräldrar och personal
 • Kurator erbjuder stödjande samtal till elever med fokus på relationen till omgivning, familj och skola, elevsamtal bygger på frivillighet
 • Kurator kan vid behov av ytterligare stöd föreslå insatser inom skolan och/eller hjälpa vidare till rätt kontakt utanför skolan för att skapa bästa möjliga helhetslösning
 • Samverkar med andra myndigheter och kompetenser som t.ex. IFO.
 • Ingår i skolans kristeam

Skolsköterska

Skolsköterska: 0735-18 07 52, Ruth Trygg

Skolsköterskan ingår i elevhälsoteamet med omvårdnads- respektive medicinsk kompetens. Skolhälsovårdens uppdrag enligt skollagen är att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor.
Skolhälsovården skall främst arbeta förebyggande. Elever i behov av särskilt stöd, elevernas fysiska och psykiska och sociala arbetsmiljö, livsstilsrelaterade hälsorisker samt psykisk ohälsa bör vara prioriterade arbetsområden.

Skolhälsovården

 • Erbjuder hälsoundersökningar och vaccinationer enligt nationella riktlinjer
 • Genomför hälsosamtal och via dessa stärka elevernas självkänsla och stimulera dem till att göra egna medvetna val
 • Ska via hälsoundervisning öka elevernas kunskap och medvetenhet om risk- respektive friskfaktorer, samt hur dessa påverkar hälsan
 • Ska tillsammans med skolledning, elevhälsoteam och skolans övriga personal arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleverna
 • Ger särskilt stöd till och gör bedömningar och deltar i utredningar av elever med olika typer av skolrelaterade hälsoproblem samt inlärningssvårigheter
 • Samverkar med sjukvård, socialtjänst m.fl.

Kontakt med skolläkare sker via skolsköterska.

Specialpedagoger

Specialpedagog 7-9, 0735-18 07 45, Jennica Glans
Specialpedagog F-6, 0735-18 07 53, Lena Magnusson

Specialpedagogerna bidrar med pedagogisk spetskompetens för att främja goda lärandemiljöer på skol-, grupp och individnivå med elevens utveckling i centrum. Rektor på skolan ansvarar för det särskilda stödet. Specialpedagogerna arbetar på uppdrag av och i samverkan med rektor och övrig elevhälsopersonal. Syftet med arbetet är i första hand att undanröja hinder och skapa möjligheter för elevernas lärande och utveckling, på skol-, grupp- och individnivå.

Arbetet består bland annat av

 • Handledning till arbetslag och enskilda pedagoger utifrån skolans uppdrag och utveckling
 • Medverkan vid utredningar av elevens behov av särskilt stöd relaterat till grundskolans styrdokument och lärandemiljö
 • Utbildningsinsatser och fördjupad dialog vad det gäller arbetsprocessen inför upprättande av åtgärdsprogram.
 • Har undervisning med enskilda elever under bestämd tidsperiod.
 • Samverkar med andra myndigheter och kompetenser som t.ex. BUP och IFO.
 • Ingår i skolans kristeam.

Skolläkare

Thomas Bengmark – Kontaktas via Skolsköterskan.

Skolpsykolog

Tina Sjögren

Kontakt med Tina Sjögren sker via Elevhälsoteamet
Tina Sjögren arbetar en dag i veckan på skolan med elevhälsovårdsfrågor.

Psykologen inom elevhälsan bidrar med psykologisk kompetens i Elevhälsoteamet för att främja barn och ungdomars utveckling.

Psykologer arbetar med

 • Konsultation till arbetslag
 • Psykologiska utredningar som stöd för det pedagogiska arbetet
 • Samverkar med andra myndigheter och kompetenser som t.ex. BUP och IFO.
 • Ingår i skolans kristeam.